Privacy


Kinderyoga Academie Academie respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Kinderyoga Academie  je over de wijze waarop Kinderyoga Academie  met jouw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn. Kinderyoga Academie Academie is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Kinderyoga Academie Academie verbonden, cursisten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Helen Purperhart, eigenaresse van de Kinderyoga Academie Academie, gevestigd in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39084547. Door het gebruik van de Kinderyoga Academie website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

 

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Kinderyoga Academie Academie worden verwerkt:

 • Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, social media accounts.
 • Studiegegevens en gevolgde relevante opleidingen.
 • Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de cursisten met betrekking tot gezondheid en welzijn,

 

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor een opleiding, workshop of training.
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie
 • vermelding in het Kinderyoga Academie register na het behalen van een certificaat.
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

 

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens heb je volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kun je richten aan Helen Purperhart van Kinderyoga Academie , via het mailadres: info@kinderyoga.nl

De rechten van betrokkenen zijn:

 • recht op inzage: je kunt een verzoek aan Helen Purperhart richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun vragen om correctie
 • recht om 'vergeten te worden': je kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Kinderyoga Academie . Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).

 

Verstrekking aan derden

 • Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Kinderyoga Academie  gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Kinderyoga Academie  optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Kinderyoga Academie  daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.
 • Kinderyoga Academie  draagt - samen met eventuele verwerkers - zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
 • Kinderyoga Academie  draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

 

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van cursisten en medewerkers van Kinderyoga Academie  voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct te melden via info@kinderyoga.nl.

 

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

 

Verzamelen data gegevens
Na het invullen van het contactformulier op een van onze websites ga je ermee akkoord dat Jip  anonieme demografische informatie verzamelt, die niet uniek is voor jou, zoals je postcode, leeftijd en geslacht. Er wordt automatisch informatie over je computer hardware en software  verzameld indien je de website bezoekt of gebruik maakt van een html code naar het register of netwerk hebt op je website. Deze informatie kan bevatten: je IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adres. Deze informatie wordt gebruikt door Kinderyoga Academie om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Kinderyoga Academie website.

 

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Kinderyoga Academie Academie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

 

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van cursisten en medewerkers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Bewustwording

Kinderyoga Academie Academie werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de cursisten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig wordt de website verbetert ten behoeve van de veiligheid mbt de persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Kinderyoga Academie Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Kinderyoga Academie Academie stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Kinderyoga Academie  of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt je dit rechtstreeks laten weten aan Helen Purperhart via info@kinderyoga.nl.