Algemene voorwaarden


De Kinderyoga Academie verzorgt opleidingen en modules op het gebied van (kinder)yoga. Op al deze diensten  zijn de algemene voorwaarden en privacybeleid van toepassing. Bij inschrijving voor een training of opleiding ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 

1. Inschrijving en betaling
Inschrijvingen voor trainingen en opleidingen gaan via het invullen van het digitale inschrijfformulier. Per e-mail ontvang je een bevestiging van inschrijving en factuur. Betaling vindt plaats per bank o.v.v. het factuurnummer, cursus en startdatum.

 

2. Annuleren
Indien er sprake is van een een studie met een vastgelegde startdatum geldt, de volgende annuleringsregeling:
* Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een (online)studie ontvang je 80% van je betaling retour. Bij annulering hierna vindt er geen teruggave van je betaling plaats. 

* Als een studie niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden word je betaling teruggestort. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang bekend gemaakt.

* Bij annulering van een (gemiste) opleidingsdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. Indien je in het bezit bent van een doktersbriefje is het mogelijk om de cursus over te zetten naar een volgende cursus.

 

3. Uitval docent
Bij ziekte en/of uitval van een docent of coach zal De Kinderyoga Academie indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal De Kinderyoga Academie de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. De Kinderyoga Academie zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij De Kinderyoga Academie. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

 

4. Persoonsgegevens
Bij inschrijving voor een opleiding worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van De Kinderyoga Academie. Voor de opleiding en training wordt er een cursistenlijst samengesteld die bij aanvang van naar de deelnemers (email, woonplaats en telefoonnummer) verstuurd om eventueel te carpoolen. Klik hier om meer te lezen over de privacy verklaring van De Kinderyoga Academie.

 

5. Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt verstrekt tijdens een training of opleiding mag niet anders worden gebruiken dan voor persoonlijke studie.  Het is deelnemers niet toegestaan om het lesmateriaal te gebruiken voor commercieel gebruik of te kopiëren ten behoeve van derden.  Het copyright en het eigendomsrecht berusten bij De Kinderyoga Academie en/of de gastdocent. Op alle opdrachten die zijn gemaakt door deelnemers tijdens lesdagen berust geen copyright. Wil je teksten gebruiken van deze website dan mag dat enkele wanneer je niets aan de tekst wijzigt en melding maakt van de auteur en de website.

 

6. Aansprakelijkheid
De Kinderyoga Academie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan De Kinderyoga Academie nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist. De Kinderyoga Academie is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als gevolg van het participeren aan een door De Kinderyoga Academie georganiseerde activiteit. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Lichamelijke en psychische klachten dienen ten alle tijde aan de docent kenbaar worden gemaakt. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van jezelf besluiten om toegang tot de lessen te weigeren.

 

7. Materiele schade

Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van De Kinderyoga Academie  of materiaal van andere deelnemers gedurende een activiteit is altijd voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer. Schade veroorzaakt door deelnemers die ontstaat aan eigendom of materiaal dat werd ingehuurd De Kinderyoga Academie tijdens een activiteit wordt verhaald op de deelnemer. De Kinderyoga Academie is evenmin aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen.

 

8. Beeldopname
De Kinderyoga Academie behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens opleidingen en deze te gebruiken voor eigen promotieactiviteiten.  Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en je eigen verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een opleiding door cursist is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.

 

9. Klachten en geschillen 
De Kinderyoga Academie zet zich volledig in om van je studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. De Kinderyoga Academie is aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij de vereniging (www.vyn.nu). De klachtenadviescommissie behandelt klachten en toetst ze aan de beroepscode. Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Contact met de klachtenadviescommissie gaat via het secretariaat van de Vereniging. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam of Almere voor beide partijen bindend.  Klik hier om het klachtenprocedure van De Kinderyoga Academie lezen.
 

10. Overige
De Kinderyoga Academie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of één of meer lesdagen door een andere docent te laten verzorgen.  De Kinderyoga Academie stelt de tarieven van alle opleidingsactiviteiten vast. Zij heeft het recht deze te allen tijden te wijzigen. Over wijzigingen van deze aard wordt via e-mail en de website gecommuniceerd.