Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kinderyoga Academie

Helen Purperhart
Operetteweg 92
1323 VC Almere

T 036-5465522

info@kinderyoga.nl
www.kinderyoga.nl
Kvk: 39084547
BTW: NL821126507B01
Iban: NL56 INGB 0004 2501 34

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

- De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

- De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

- Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De ondernemer heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de consument recht heeft op terugbetaling van het aan het Gian Instituut betaalde bedrag.

 

Artikel 6 – Annuleren 

Op geen van onze diensten is het herroepingsrecht NIET van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kennen we enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren.

Online lidmaatschap

1. Het opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment. De lopende maand zal worden afgemaakt voordat het abonnement gesloten wordt. Indien er sprake is van een kwartaal- of jaarabonnement zal het resterende bedrag niet teruggeboekt worden.

Cursus op locatie

2. Indien er sprake is van een een opleiding met een vastgelegde startdatum geldt, de volgende annuleringsregeling:
- Als je annuleert tot 14 dagen voor de start van een opleiding ontvang je 80% van je betaling retour. Bij annulering hierna vindt er geen teruggave van je betaling plaats. 

- Als een opleiding niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of andere omstandigheden word je betaling teruggestort. Dit wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang bekend gemaakt.             

- Bij annulering van een (gemiste)lesdag door ziekte of andere omstandigheden is teruggave van cursusgeld niet mogelijk. Indien je in het bezit bent van een doktersbriefje is het mogelijk om de cursus over te zetten naar een volgende cursus.

- Bij ziekte en/of uitval van een docent  zal de ondernemer indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. De ondernemer zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of uitval van een docent/coach heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of uitval van een docent liggen bij de ondernemer. Uitval van een docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie.

Online cursussen
3. Na inschrijving en betaling is het niet meer mogelijk om de cursus of opleiding te annuleren.

 

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

1. De prijzen voor opleidingen die vermeld staan op de pagina's  van de Kinderyoga Academie  zijn BTW-vrijgesteld vanwege registratie in het CRKBO register. Voor de prijzen van de Kinderyoga Club geldt een btw tarief van 9%.

2. De door de consument verschuldigde bedragen voor opleidingen en lidmaatschappen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal, incasso of creditcard. 

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer via een schriftelijke betalingsherinnering hier op gewezen.  Na het uitblijven van de betaling binnen een termijn van 7 dagen behoudt de ondernemer het recht om deelname van de consument op te schorten.

 

Artikel 8 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

3. Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van 

d De ondernemer of zoals vermeld in de informatie die consument ontvangt.

 

Artikel 9– Overdraagbaarheid

1. Het is consument niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

 

Artikel 10 – Voorwaarden lidmaatschap

1. Lidmaatschappen worden voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de community moet je over internettoegang en een compatibel apparaat beschikken en ook een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende periode af te schrijven via je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je nieuwe factureringsdatum.

2. We behouden ons het recht voor om je lidmaatschap in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag. Indien dit gebeurt, zal er geen terugbetaling van gemaakte lidmaatschap kosten plaats vinden.

3. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd totdat consument aangeeft het lidmaatschap stop te willen zetten.

4. Je kunt je het lidmaatschap  te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de community tot het einde van je factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor content die niet is gekeken. Om je lidmaatschap op te zeggen stuur je een mail naar info@kinderyoga.nl. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je in ‘Instellingen’ op ‘Factureringsgegevens’.

5. Alle content die beschikbaar wordt gemaakt in de community zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke en dus niet-commerciële gebruik. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de alle diensten binnen de community te gebruiken en content te bekijken. Met uitzondering van voorgenoemde beperkte licentie wordt er dus geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.

6. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de community niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de content bescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma’s. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt. Alsmede kunnen wij hiervan aangifte doen.

7. We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Al het door ondernemer versterkte materiaal is en blijft eigendom van de ondernemer. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.

2. Consument dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan de ondernemer.

3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van de ondernemer.

 

Artikel 12 – Verantwoordelijkheid

1. Onder alle omstandigheden is de consument zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens een opleiding omgaat. De ondernemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de consument naar aanleiding van de door de ondernemer geleverde diensten en/of producten.

2. Ondernemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ondernemer mag worden verwacht. Voor elke door ondernemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

3. Indien een fout gemaakt wordt doordat de consument de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

4. Indien de ondernemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.

5. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.

6. Consument vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken die derden ten opzichte van ondernemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door ondernemer van de opdracht.

7. Een opleiding of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.

 

 Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer doet er alles aan om opleidingen en lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat dan per omgaande (schriftelijk, per email of telefonisch). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Helen Purperhart  is aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland. Mocht het nodig zijn dat er een klachtenprocedure moet worden opgestart dan kun je terecht bij de vereniging (www.vyn.nu). De klachtenadviescommissie behandelt klachten en toetst ze aan de beroepscode. Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Contact met de klachtenadviescommissie gaat via het secretariaat van de Vereniging. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam of Almere voor beide partijen bindend.  

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien consument woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van consument is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 15 – Wijzigen Algemene Voorwaarden 

De ondernemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

 

Artikel 16 – Kinderyoga Shop

De Kinderyogawinkel.nl staat ingeschreven onder Jip & Jan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 39084547. Het BTW nummer: NL821126507B01. Rekening: KINDERYOGA ING NL56 INGB 0004 2501 34 BIC INGBNL2A. De Kinderyoga Shop is gevestigd op de Operetteweg 92 in  Almere en bereikbaar via info@kinderyoga.nl. Op alle aankopen in de Kinderyoga Shop zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing.

 

Bestelling en betalen
Betaling geschiedt  vooraf en verloopt via iDEAL, bancontact of creditcard.

Je ontvangt direct na bestelling een orderbevestiging per e-mail met de factuur.

 

Levering
Na ontvangst van je betaling word je bestelling verzonden. Bij bestellingen die worden verzonden dien je rekening te houden met een levertijd van 1-2 werkdagen. Indien een artikel niet op voorraad is de levertijd uiterlijk 7 dagen. De bezorgvoorwaarde van  PostNL of DPD zijn van toepassing. Digitale producten worden direct verzonden.

LET OP: producten worden aan de deur geleverd. Bij afwezigheid kunnen de producten opgehaald worden bij een afhaalpunt. Wordt het niet binnen de aangegeven termijn opgehaald dan wordt het retour gestuurd naar de kinderyoga shop. Indien het product opnieuw verzonden moet worden zijn de verzendkosten voor de ontvanger. Deze dienen dan opnieuw te worden betaald.

 

Annuleren
Je hebt recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen om je bestelling te annuleren. Neem contact met ons op, zodat wij actie kunnen ondernemen om de bestelling stop te zetten.  De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling al is betaald, maar nog niet is verzonden ontvang je het betaalde bedrag retour.

 

Retourneren en herroepingsrecht
Alle artikelen worden door de Kinderyoga Shop gecontroleerd voor verzending. Na ontvangst dient de klant direct te controleren of alle artikelen in perfecte staat zijn. In geval van schade dien je dit direct na ontvangst te melden bij de Kinderyoga Shop via info@kinderyoga.com. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Retourneren van artikelen kan tot 14 dagen na ontvangst van je betaling, mits de artikelen onbeschadigd en in de originele verpakking zijn. De verzendkosten voor retounering zijn voor eigen rekening. Na retourzending is de terugbetalingstermijn uiterlijk 14 dagen.

 

Verzendkosten NL en BE
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.  De verzendkosten per artikel bedraagt € 4 per artikel voor brievenbuspost en € 10 voor pakketpost.


Copyright © 2020 Helen Purperhart