Klachtenbeleid

De Kinderyoga Academie doet er alles aan om je optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kun je je klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met je proberen tot een oplossing te komen. De Kinderyoga Academie neemt daarbij de volgende procedure in acht. Het klachtenmanagement van De Kinderyoga Academie volgt onderstaande stappen.
 

Registratie
Helen Purperhart is voor De Kinderyoga Academie het aanspreekpunt voor klachten. Klacht kunnen per mail worden doorgegeven. Hierdoor is er toezicht of de klacht correct is afgehandeld.

Indienen
Een klacht wordt altijd in behandeling genoment mits vermelding van de naam en het adres van de indiener en de dagtekening en een omschrijving van klacht.

Terugkoppelen
De Kinderyoga Academie zal altijd een schriftelijk reactie geven op de ontvangen klacht die per mail is binnengekomen. Terugkoppelen naar de cursist is belangrijk om een tevreden student te behouden en terugkoppeling binnen de organisatie is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering.

Analyseren
Er zal een analyse worden gemaakt van het soort klachten. Aan de hand van de registratie kunnen bepaalde patronen worden gesignaleerd, waardoor gerichte verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 

Afhandeling

De Kinderyoga Academie handelt, indien mogelijk, de melding direct af. Indien afhandeling niet direct mogelijk is, worden er nadere afspraken met de klager gemaakt over de afhandeling van de melding. De Kinderyoga Academie streeft er naar om de klacht binnen 30 dagen afgehandeld te hebben. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stelt De Kinderyoga Academie de cursist hiervan binnen 30 dagen in kennis en wordt het uitstel toegelicht.

Klachtencommissie en rechter

Indien de melding niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, wijst De Kinderyoga Academie de klager op de mogelijkheid van het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie van de Vereniging voor Yogadocenten Nederland en bespreekt met de klager het formele traject van indiening van een klacht. (www.yoganederland.nl). Uitspraak van de yogavereniging is bindend. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is de uitspraak van de Klachtencommissie of het oordeel van de bevoegde rechter te Almere voor beide partijen bindend.

Geen verplichting tot behandeling van een klacht

  • De Kinderyoga Academie is niet verplicht de klacht te behandelen als:
  • een klacht die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  • een klacht die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.
  • het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is, dit ter beoordeling van de Klachtencommissie.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
Copyright © 2020 Helen Purperhart